Disclaimer

Algemeen

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing bij elke consultatie van de website van A&M. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en informatie die op de website van A&M beschikbaar zijn. Door de website van A&M te consulteren stemt de bezoeker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud in met al de bepalingen van deze disclaimer. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud onze verkoopsvoorwaarden. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door A&M. In voorkomend geval zal de bezoeker via deze website op de hoogte gesteld worden.

Ondanks het feit dat A&M de grootste zorg besteedt aan een goede werking van haar website garandeert zij niet dat haar website functioneert zonder enige onderbrekingen of fouten. De website van A&M is een middel om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

 

Auteursrechten

Alle tekstdocumenten, modellen, logo's, foto's en producten beschikbaar op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij zijn uitsluitend eigendom van A&M. A&M behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie en modellen. De bezoeker van deze website heeft de toelating om de geconsulteerde informatie af te printen en aan te wenden als persoonlijk beheer met uitsluiting van elke verdere verspreiding, commercialisering en exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A&M bekomen werd.

 

Aansprakelijkheid

A&M streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld.

Niettemin kan A&M geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of via deze website werd uitgewisseld. De informatie die op deze website aangeboden wordt, heeft betrekking op complexe materies. Het is dan ook mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet aan bod komen.

De bezoeker is volledig aansprakelijk voor de keuze en de toepasbaarheid van de juridische informatie op zijn specifieke situatie of casus. De informatie op deze website vervangt geen rechtskundig advies of professionele bijstand. In geval van twijfel of voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij de juridische dienst van A&M. Deze dienst kan in voorkomend geval overgaan tot het factureren van het verschaffen van bijkomende informatie.

Daarenboven zal A&M in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, overmacht, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de op de website van A&M beschikbare informatie, documenten, modellen, software of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanop deze website.

De consultatie van de website van A&M gebeurt volledig op het eigen risico van de gebruiker. Elke schade die voortvloeit uit de consultatie en het downloaden van documenten en programma's is ten laste van de bezoeker.

A&M is niet aansprakelijk voor het oneigenlijke gebruik ten gevolge van het verspreiden van persoonlijke paswoorden en/of gebruikersnamen door de bezoeker van deze website.

 

Aansprakelijkheid website derden

A&M is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die via een link vanaf de website van A&M toegankelijk zijn. Standpunten en adviezen die op deze websites worden uiteengezet kunnen geenszins beschouwd worden als de standpunten of adviezen van A&M. A&M geeft geen enkele garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de informatie van andere websites die via een link vanaf de website van A&M toegankelijk zijn.

 

Gebruik van documenten en modellen

A&M kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de op haar website beschikbare documenten, modellen of programma's. De bezoeker is aansprakelijk voor de keuze van de documenten, de modellen en de geschiktheid van het model of informatie voor zijn doeleinden of in het concrete gebruik door de bezoeker.

 

Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van deze disclaimer worden volledig beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn. Indien een bepaling opgenomen in deze disclaimer onwettelijk, ongeldig of niet afdwingbaar zou worden dan blijven de resterende bepalingen volledig rechtsgeldig en afdwingbaar.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.